กิจการนวดเพื่อสุขภาพเรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ.
 

    เรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ.มีหน้าที่ดำเนินการในด้านการฝึกทักษะความรู้
  ความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ หลักสูตร
  ดัดผม – เสริมสวยสตรี ให้แก่ กำลังพล ทอ.และครอบครัว
เพื่อนำความรู้ที่ได้   
  รับไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้บริการเพื่อสวัสดิการ 
  แก่ข้าราชการ ทอ.และบุคคลภายนอกมาใช้บริการราคายุติธรรม โดยเปิดบริการ
  ตั้งแต่ 0800 – 1800 (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)
          ขณะนี้กิจการนวดเพื่อสุขภาพเรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ.ได้เปิดบริการนวด  
  เป็นห้องปรับอากาศและห้องสุขาเพิ่มเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องอย่าง
  เพียงพอ โดยคิดค่าบริการนวดดังนี้
          1.  นวดตัวห้องปรับอากาศ ชม.ละ 150.- บาท
          2.  นวดตัวห้องธรรมดา ชม.ละ 120.- บาท
          3.  นวดฝ่าเท้า ชม.ละ 120.- บาท
          4.  นวดประคบแห้งพร้อมลูกประคบ ชม.ละ 200.- บาท          
  สถานที่บริการ ณ บริเวณตรงข้ามสวนสุขภาพ ทอ.(ท่าดินแดง) หมายเลข
  โทรศัพท์ 02-1551272, 02-1553387 และ 085-6620503