แผนกเลี้ยงสัตว์
 


        แผนกเลี้ยงสัตว์ มีหน้าที่ดำเนินการเลี้ยงสัตว์ เพาะพันธุ์และทดลองค้นคว้าพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่กำลังพล และครอบครัวของกองทัพอากาศ โดยมีหัวหน้าแผนกเลี้ยงสัตว์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ