แผนกส่งเสริมอาชีพ

  • หลักสูตรที่เปิดอบรม 
      รุ่นที่ 1
      รุ่นที่ 2
 


        แผนกส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่ จัดหางาน จัดหาวิทยากรอบรม
ความรู้ในด้านอาชีพให้แก่กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนดำเนินการหาตลาด และหาวิธีการที่จะทำให้กำลังพลและครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีหัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 

no-picture
 
พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ 2/56 
ข่าวใหม่